PRZYSZŁOŚĆ NA
WYCIĄGNIECIE RĘKI.

POKONAJ BARIERY JĘZYKOWE I ZNAJDŹ WYMARZONĄ PRACĘ Z JOBOTA.

Ogólne Warunki Handlowe

Preambuła

Platforma „jobota” służy do nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami poszukującymi pracy a potencjalnymi pracodawcami, inicjowania umów o pracę oraz zapewnienia pracodawcom punktu informacyjnego na temat dostępnych pracowników. W tym celu platforma daje możliwość umieszczenia na niej swoich danych osobowych (nazwisko, imię, adres e-mail, poszukiwane stanowisko, CV) osobom poszukującym pracy. Platforma jest udostępniana za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji i oferuje funkcję tłumaczenia, umożliwiając zainteresowanym stronom komunikację w ich języku narodowym (na tę chwilę dostępny jest tylko język niemiecki i polski). Oprócz bezpłatnych funkcji, platforma oferuje również funkcje podlegające opłacie, które zostały opisane w niniejszych OWH.

§ 1 Zakres obowiązywania

 • Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zawierają warunki korzystania z platformy, które obowiązują pomiędzy operatorem platformy

  mega connect GmbH
  Schlesischer Ring 13a
  45894 Gelsenkirchen
  Telefon: 015225114813
  info@mega-connect.de

  dyrektor: Radoslaw Dymek und Lukas Bernau
  numer w rejestrze handlowym HR15956 Sądu Rejonowego Gelsenkirchen,

  zwanym dalej „Operatorem”,

  a potencjalnym pracownikiem lub pracodawcą („Użytkownik” lub „Użytkownicy”).

 • Obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe; Operator nie uznaje żadnych warunków Użytkowników, które są sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub odbiegają od nich, chyba że ich obowiązywanie zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie.
 • Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych będą przedstawiane Użytkownikom na platformie w formie elektronicznej co najmniej miesiąc przed ich wejściem w życie. Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę, jeżeli nie zgłosił swojego sprzeciwu na zmiany w formie pisemnej przed zapowiadaną datą ich wejścia w życie.
 • Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub ich zmianami, Operator zastrzega sobie prawo do deaktywacji lub usunięcia odnośnego konta.

§ 2 Konto Użytkownika; rejestracja

 • Osoba poszukująca pracy może zostać Użytkownikiem platformy po zarejestrowaniu się na niej w roli „pracownika”.
 • Korzystanie z funkcji przeglądania i kontaktowania się z pracownikami jest możliwe po zarejestrowaniu się w roli „pracodawcy”.
 • Rejestracja odbywa się za pomocą przycisków „Zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy” lub „Zarejestruj się jako pracodawca”.
 • Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” spowoduje otwarcie formularza, w którym dany Użytkownik podaje Operatorowi żądane dane osobowe. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, aktywnego adresu e-mail oraz dowolnie wybranego przez siebie hasła. Operator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do uzależnienia możliwości utworzenia konta Użytkownika od podania przez niego dodatkowych danych osobowych, jeżeli będzie to niezbędne do skutecznego funkcjonowania platformy.
 • Wybierając hasło, Użytkownik musi przestrzegać wytycznych dotyczących tworzenia bezpiecznych haseł, aby chronić je przed nieuprawnionym użyciem. W tym celu Operator zaleca podanie ciągu co najmniej ośmiu znaków, składającego się z dużych i małych liter oraz co najmniej jednej cyfry i jednego znaku specjalnego. Ujawnienie hasła osobom trzecim jest zabronione.
 • O ile Operator będzie miał poszlaki, że dane dostępowe są wykorzystywane przez osoby trzecie z winy Użytkownika, zastrzega on sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań (deaktywacja lub blokada konta) oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Użytkownika.
 • Po pomyślnym przesłaniu prośby o rejestrację do Użytkownika zostanie wysłany link na podany adres e-mail, który winien on kliknąć i tym samym potwierdzić ważność adresu e-mail. Użytkownik zostanie również poproszony o podanie swojego adresu i numeru telefonu, jak również preferowanego regionu.
 • Dalsze informacje na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych podano w polityce prywatności Operatora (https://www.jobota.com/pl/privacy-policy).
 • Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych informacji podczas rejestracji. Operator zastrzega sobie prawo do dezaktywowania lub usunięcia w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia takich kont Użytkowników, które ewidentnie zawierają nieprawdziwe dane (tzw. „Fake Accounts”). Operator zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania i dochodzenia innych roszczeń wynikających z podania nieprawdziwych informacji.

§ 3 Korzystanie z platformy

 • Pomyślna rejestracja skutkuje zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy o korzystanie z platformy „jobota”, która daje Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych funkcji platformy Operatora zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
 • W wyniku rejestracji pracodawcy mogą wyszukiwać i sprawdzać profile pracowników, a w szczególności uzyskać dostęp do takich danych, jak nazwisko, imię, płeć, ew. fotografie (jeśli zostały załączone) i poszukiwane stanowisko. Pliki, z wyjątkiem zdjęć profilowych, można przesyłać tylko w formacie PDF.
 • Korzystanie z bezpłatnej wersji w roli pracownika pozwala w szczególności na założenie osobistego profilu na platformie Jobota, wgranie do trzech referencji, wybór pożądanej
  kategorii pracy, zamieszczenie ogłoszenia o pracę, a także wykorzystanie wewnętrznego komunikatora platformy Jobota do przekazywania wiadomości pracodawcom.
 • Korzystanie z płatnego „Unlimited Package“ /Pakietu Bez Ograniczeń/ pozwala również pracownikom (oprócz funkcji udostępnianych w wersji bezpłatnej) na korzystanie z funkcji prezentowanych zgodnie z przeglądem usług na stronie internetowej. Zasadniczo są to funkcje aktywnego ubiegania się o stanowiska pracy, sprawdzania, ile osób/firm obejrzało już profil pracownika, przeglądania wszystkich istotnych ofert pracy, zamieszczania nieograniczonej liczby referencji, wybierania 3 kategorii pracy, tworzenia zweryfikowanego profilu dla większej liczby wizualizacji profilu (pod warunkiem dostarczenia danych i informacji wymaganych w ramach procesu weryfikacji) oraz zamieszczania większej ilości ogłoszeń o pracę.
 • Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest dozwolone wyłącznie na potrzeby platformy. Dalsze przetwarzanie danych lub ich przetwarzanie w innych celach nie jest możliwe lub jest możliwe tylko za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Wgrywając na serwer informacje i pliki, osoba poszukująca pracy może zdecydować, czy dane te mogą być przeglądane przez potencjalnych pracodawców.
 • Pracodawcom Operator również oferuje różne pakiety korzystania z platformy, które – zgodnie z prezentacją na platformie – mogą podlegać opłacie, a w takim przypadku obowiązują warunki określone w § 4. Oferta zawiera następujące pakiety, przy czym pakiety wyszczególnione poniżej zawsze zawierają funkcje pakietu poprzedzającego:
  • Pakiet Starter
   – Do 5 Użytkowników
   – Cena za Użytkownika i za miesiąc
   – Jednoczesne umieszczanie do 10 ofert pracy w miesiącu
   – Dostęp do wszystkich profili pracowników na platformie Jobota za pomocą funkcji wyszukiwania.
   – Korzystanie z komunikatora Jobota
  • Pakiet Enterprise
   – Do 10 Użytkowników
   – Cena za Użytkownika i za miesiąc
   – Jednoczesne umieszczanie do 50 ofert pracy w miesiącu
   – Możliwość podglądu, którzy kandydaci szukali/kliknęli profil Użytkownika
   – Filtr wyszukiwania pracowników
   – Oznaczanie kandydatów jako ulubionych
   – Zapisywanie maks. 3 raportów z wyszukiwania
  • Pakiet Unlimited
   – Do 50 Użytkowników
   – Cena za Użytkownika i za miesiąc
   – Jednoczesne umieszczanie do 100 ofert pracy w miesiącu
   – Zapisywanie nieograniczonej liczby raportów z wyszukiwania
   – Funkcja komentarza
   – Wyświetlanie nowych kandydatów na tablicy
  • Ponad 50 Użytkowników
   – Indywidualnie wynegocjowana umowa i zakres korzystania z platformy!
 • Komunikator Jobota pozwala stronom na wymianę wiadomości między sobą. Funkcja jest aktywna tylko pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem i ma służyć wymianie informacji i
  przygotowaniu do dalszych rozmów. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za wymieniane treści. Operator nie jest pośrednikiem, a jedynie dostawcą platformy i nie ma wpływu na wiadomości wymieniane między stronami.
 • W § 4 Operator przedstawia więcej informacji na temat warunków korzystania z płatnych usług i ofert.
 • Użytkownicy, poprzez swoje konto Użytkownika, mają stały dostęp do opublikowanych przez siebie treści i wcześniejszych rozmów z innymi Użytkownikami.
 • Operator zastrzega sobie prawo do dostosowania, zmiany, ograniczenia lub rozszerzenia zakresu bezpłatnych i odpłatnych usług w zależności od potrzeb, przy czym usługi odpłatne nie będą zmieniane w okresie obowiązywania umowy, chyba że zmiana będzie uwarunkowana możliwością (ew. przedwczesnego) wypowiedzenia umowy.
 • Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawierane między sobą umowy za pośrednictwem platformy Operatora. Operator nie staje się ani nie stanie się w przyszłości stroną umów zawieranych między Użytkownikami. Użytkownik zostaje poinformowany, że umowa z innym Użytkownikiem za pośrednictwem platformy może zostać zawarta już w momencie, gdy druga strona konkretnie zaoferuje Użytkownikowi przedmiot usługi oraz jej cenę, a Użytkownik potwierdzi ofertę prostym „Tak”. Z tego powodu zachęca się Użytkowników do dokładnego zapoznania się z opisami usług i ofertami innych Użytkowników.
 • Umowa o korzystanie z platformy nie powoduje ustanowienia osoby prawnej ani innej spółki pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Nie powoduje również nawiązania żadnego stosunku pracy. Każda ze stron pozostaje w pełni odpowiedzialna za swoje własne działania i kwestie podatkowe.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do wskazywania siebie jako partnera handlowego, przedstawiciela handlowego lub w inny sposób upoważnionego przedstawiciela Operatora.
 • Operator stara się, aby platforma oraz związane z nią usługi i funkcje były dostępne przez całą dobę. Jednakże okresowe przerwy w połączeniu, konieczność instalowania aktualizacji i ulepszeń, jak również inne okresowe ograniczenia techniczne dostępności strony nie stanowią podstawy wysuwania jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.

§ 4 Oferty odpłatne; płatności

 • Na podstawie zawartej umowy Operator oferuje Użytkownikowi odpłatne usługi dodatkowe.
 • Przed każdym zamówieniem odpłatnej usługi Operator wyraźnie informuje użytkownika o jej odpłatności i wysokości naliczanych opłat. Po kliknięciu przycisku „Zamów teraz”, między Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta umowa sprzedaży dodatkowych usług.
 • Ceny dodatkowych usług, ustalone przez Operatora, są podane w walucie euro i zawierają ustawowy podatek VAT, obowiązujący w momencie składania zamówienia. Naliczane są ceny obowiązujące w momencie składania zamówienia.
 • Jeżeli Użytkownik zamówi odpłatną usługę dodatkową, opłata za nią jest wymagalna natychmiast, a Użytkownik może ją uregulować w sposób akceptowany przez Operatora. Akceptowane sposoby płatności Użytkownik może sprawdzić na stronie zamówienia. Inne sposoby płatności nie są akceptowane.
 • W przypadku nieotrzymania przez Operatora należnej kwoty za zakupioną usługę dodatkową w ustawowym lub ustalonym terminie lub w przypadku nieudanej płatności z winy Użytkownika (zainicjowane obciążenie zwrotne, niewystarczające saldo na rachunku itp.), Operatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Z chwilą odstąpienia od umowy Użytkownik traci swoje prawo do korzystania z uzgodnionych usług dodatkowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do ponownego uruchomienia procesu zakupu w późniejszym terminie.
 • Jeżeli zamówienie usług dodatkowych nie powiedzie się wielokrotnie, Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania danemu Użytkownikowi odpłatnych usług dodatkowych.
 • Okres obowiązywania ofert odpłatnych wynika z informacji ofertowej na stronie internetowej. Umowy miesięczne można wypowiedzieć na koniec miesiąca z tygodniowym okresem wypowiedzenia, umowy roczne – z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, w przeciwnym razie okres obowiązywania umowy zostanie odpowiednio przedłużony o kolejny okres. Odmienne zapisy na stronach internetowych i w ofertach Operatora mają pierwszeństwo przed powyższymi regulacjami. Wypowiedzenie może być sporządzone w zwykłej formie i przesłane drogą elektroniczną. Po wejściu w życie wypowiedzenia, możliwość korzystania przez Użytkownika z platformy zostanie odpowiednio ograniczona. W wyniku wypowiedzenia mogą zostać ograniczone oferty i treści, które interesują Użytkownika, a także niektóre wyszukiwania itp.; w tym zakresie Użytkownik nie będzie miał prawa do korzystania z funkcji i treści z odpłatnych profili, gdy tylko powyższe ograniczenie wejdzie w życie.
 • Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają informacje dla konsumenta o przysługującym jemu prawie do odstąpienia od umowy, w szczególności w odniesieniu do ofert odpłatnych.
 • Możliwość i okres wypowiedzenia dla istniejącego profilu wynikają z odnośnych zapisów w niniejszych OWH.

§ 5 Prawa do korzystania z treści

 • Wraz z umieszczeniem treści na platformie, Użytkownik przekazuje operatorowi prawo do korzystania z umieszczonych przez niego tekstów, zdjęć, filmów i innych treści. Operator jest uprawniony do osadzenia tych treści w odpowiednich obszarach platformy.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, aby zamieszczone przez niego treści, chronione prawem autorskim i/lub prawem o znakach towarowych – w szczególności teksty, zdjęcia i filmy – mogły być przez niego wykorzystane do celów podanych przez Operatora. Prawa te przekazuje on Operatorowi w celu realizacji umowy o korzystanie z platformy. W przypadku naruszeń prawa i wynikających z nich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który zwolni Operatora z ewentualnych roszczeń osób trzecich na pierwsze jego żądanie.
 • Treści Użytkowników nie są sprawdzane przez Operatora i zostaną usunięte na pierwsze żądanie zgłoszone przez osoby trzecie w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa. W celu ponownego dopuszczenia zawartości Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia sytuacji prawnej na wyraźne żądanie Operatora. W przeciwnym razie zawartość pozostanie zablokowana lub usunięta.
 • Rejestrując się na platformie Operatora, Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do udzielenia wynikających z umowy praw do korzystania z dzieł, o których mowa w ust. 1.
 • Przeniesienie praw do korzystania z nich zgodnie z poprzednimi ustępami dokonywane jest w zwykły sposób , bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Operator nie przenosi i nie przyznaje dalszych praw użytkowania na rzecz osób trzecich lub przez osoby trzecie. Operator otrzymuje prawo do edycji tekstów, zdjęć i filmów udostępnianych przez Użytkowników. Korzystanie przez innych Użytkowników jest ograniczone do celów związanych z platformą, określonych w niniejszych OWH. Dalsze prawa do korzystania mają zostać uzgodnione między stronami i mogą również wynikać z przepisów o ochronie danych.
 • Prawa do korzystania są przyznawane względem wszystkich rodzajów użytkowania znanych w momencie rejestracji i zawarcia umowy.
 • Przeniesienie praw do korzystania z treści jest bezwzględnym wymogiem zawarcia umowy o korzystanie z platformy i publikacji zamówień lub opisów usług. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas umieszczania treści i przekazywania informacji.
 • Profile firmowe muszą zawierać ważne informacje kontaktowe i prawne.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazywanie treści niezgodnych z prawem lub takich, które mogą wiązać się dla Operatora lub innych użytkowników ze szkodą finansową, programowo-sprzętową lub naruszeniem dobrego imienia, a wynikające z działania umyślnego lub niedbalstwa Użytkownika, może zostać odrzucone przez Operatora bez podania przyczyny. W przypadku powtarzającego się przesyłania takich treści lub w szczególnie poważnych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z dalszego dostępu do platformy oraz do dezaktywowania lub usunięcia jego konta. Operator zastrzega sobie prawo do żądania zaniechania i/lub odszkodowania.
 • Przekazując treści, Użytkownik winien powstrzymać się od następujących działań:
  • umieszczanie, dystrybucja, oferowanie i reklamowanie treści, usług i/lub produktów pornograficznych, naruszających przepisy o ochronie młodzieży, przepisy o ochronie danych, prawa osób trzecich (prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do wzorów itp.) i/lub noszących znamiona oszustwa;
  • publikowanie i udostępnianie treści, które obrażają lub zniesławiają innych uczestników lub osoby trzecie.
  • umieszczanie, publikowanie, oferowanie i reklamowanie usług, które naruszają przepisy prawa o nielegalnym zatrudnieniu. Zakaz powyższy obejmuje również działania przygotowawcze mające na celu świadczenie takich usług.
 • Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania następujących działań przy publikowaniu zamówień i opisów usług oraz przy innego rodzaju korzystaniu z platformy:
  • wysyłanie wiadomości śmieciowych i/lub spamu oraz korespondencji zwanej „łańcuszkami szczęścia”;
  • wysyłanie wirusów, trojanów lub podobnych szkodliwych plików
  • przekazywanie treści dwuznacznych, gorszących, o charakterze seksualnym, obscenicznych lub oszczerczych, jak również do zaniechania przekazywania treści, które mogą promować lub popierać rasizm, fanatyzm, nienawiść, przemoc fizyczną lub inne działania niezgodne z prawem (zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany);
  • wzywanie Operatora, innych użytkowników lub osób trzecich do ujawnienia haseł lub innych danych osobowych oraz wykorzystanie ich do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem.
 • W odniesieniu do umów zawieranych za pośrednictwem platformy, Użytkownicy mają możliwość oceniania usług partnera umownego po ich wykonaniu. Służy to stworzeniu pierwszego wrażenia dla innych użytkowników w zakresie niezawodności, wiarygodności i jakości partnera umownego. Użytkownicy zobowiązują się wobec Operatora do dokonywania oceny innych użytkowników w sposób obiektywny i zgodny z prawdą. Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tych ocen i ma prawo do ich usunięcia, jeśli są one w sposób możliwy do zweryfikowania nieprawdziwe, niedokładne lub nieobiektywne. W przypadku wielokrotnego publikowania takich ocen, Operator jest uprawniony do podjęcia dalszych działań, np. wyłączenia funkcji oceniania lub – w szczególnie poważnych przypadkach – do dezaktywowania konta Użytkownika.

§ 7 Zakończenie obowiązywania umowy o korzystanie z platformy; wypowiedzenie

 • Umowa między Użytkownikiem a Operatorem o korzystanie z platformy jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. Wypowiedzenie wymaga krótkiego powiadomienia w formie tekstowej. Wypowiedzenie jest uznawane w sposób dorozumiany za przyjęte, jeśli Operator usunie odpowiednie konto Użytkownika.
 • Po skutecznym wypowiedzeniu lub usunięciu konta Użytkownika przez Operatora, istniejący dostęp Użytkownika do funkcji platformy Operatora zostaje dezaktywowany i nie można go przywrócić.
 • Operator podkreśla, że wypowiedzenie umowy z Użytkownikiem lub dezaktywowanie konta Użytkownika z innego tytułu nie ma wpływu na żadne umowy o dzieło, umowy zlecenia lub inne umowy już zawarte z innymi użytkownikami platformy. Użytkownik pozostaje związany tymi umowami niezależnie od istnienia umowy Użytkownika z Operatorem. Użytkownik jest odpowiedzialny za sporządzenie i zapisanie własnej kopii zapasowej tekstów umów i wymiany informacji z innymi użytkownikami.
 • Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z trybie nadzwyczajnym. Powyższe ma zastosowanie w szczególności w przypadku zawinionego naruszenia niniejszych OWH lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 • O ile Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu § 13 fed. kodeksu cywilnego (BGB), przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

  Prawo o odstąpienia od umowy
  Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  W celu skorzystania z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy, należy

  • myprofi24 GmbH i.G.
   An St. Albertus Magnus 29
   45136 Essen
   info@mega-connect.de
 • o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem przewidzianego okresu.

  Wzór – formularz odstąpienia od umowy
  (W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy wypełnić niniejszy formularz i przesłać na podany przez nas adres).

  • Do
   myprofi24 GmbH i.G.
   An St. Albertus Magnus 29
   45136 Essen
   info@mega-connect.de
   Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży, odnoszącej się do następujących towarów (*)/o świadczenia następującej usługi (*)
   Data zamówienia (*)/ odbioru (*)
   Imię i nazwisko/ nazwa konsumenta(-ów)
   Adres konsumenta(-ów)
   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   Data
 • Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w żadnym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Wskazówka dotycząca przedwczesnego wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy
  W przypadku umowy o świadczenie usług prawo do odstąpienia od umowy wygasa również wtedy, gdy przedsiębiorca w pełni wykonał usługę i zaczął ją świadczyć dopiero wtedy, gdy konsument wyraził na to wyraźną zgodę i jednocześnie potwierdził, iż wie, że traci on prawo do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę.

§ 9 Zwolnienie z odpowiedzialności; gwarancja

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte w związku z korzystaniem z platformy Operatora, w szczególności za przesyłanie treści oraz zawieranie umów o dzieło, umów zlecenia i innych umów z innymi Użytkownikami.
 • Użytkownik zwolni Operatora na pierwsze jego żądanie z wszelkich roszczeń osób trzecich zgłaszanych względem niego z tytułu naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, praw osób trzecich (w szczególności praw do znaków towarowych, praw autorskich i dóbr osobistych) lub zobowiązań umownych, oświadczeń lub gwarancji, w tym od kosztów niezbędnej obrony prawnej (honorarium adwokackie i koszty sądowe w wysokości określonej przepisami prawa).
 • W razie dochodzenia roszczeń Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowej i pełnej współpracy przy wyjaśnianiu stanu faktycznego oraz do niezwłocznego i stosownego udzielenia Operatorowi niezbędnych informacji.
 • W przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, Użytkownik odpowiada bez ograniczeń za wszystkie spowodowane przez siebie szkody. W przypadku zwykłego niedbalstwa Użytkownik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie ciała, zdrowia czy życia. W pozostałych przypadkach Operator ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy naruszone zostało istotne zobowiązanie umowne. Istotnym zobowiązaniem umownym jest takie zobowiązanie, którego spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy, a jednocześnie względem których Użytkownik może pokładać zaufanie, że zostanie spełnione. W takich przypadkach odpowiedzialność Operatora ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód.
 • O ile odpowiedzialność Operatora jest wykluczona lub ograniczona zgodnie z poprzedzającymi zapisami, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności osób działających w jego imieniu.
 • Powyższe ograniczenia nie naruszają ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 • Prawa gwarancyjne określa się zgodnie z obowiązującymi i mającymi zastosowanie przepisami prawa.

§ 10 Ochrona danych

 • Operator zapewnia, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone, przechowywane i przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do umownego świadczenia usług i jest dozwolone przez przepisy ustawowe lub rozporządzenia ustawodawcy.
 • W przypadku, gdy w związku z korzystaniem z usług Operatora uzyskane zostanie oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Operator zwraca uwagę, że zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.
 • Dane gromadzone zgodnie z §2 i §4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji umowy i tylko do momentu zakończenia stosunku umownego z dodatkowym okresem 3-letnim (ze względu na zwykły ustawowy okres przedawnienia), chyba że dalsze przechowywanie zostało zastrzeżone przepisami prawa.
 • Z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wynikają dla Użytkownika różne prawa, w tym prawo do informacji o przechowywanych danych, sprostowania i usunięcia danych, jak również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Prawo do usunięcia danych istnieje jednak tylko wtedy, gdy występuje interes w usunięciu danych, który przewyższa uzasadniony interes w korzystaniu z tych danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy dane nie są już wymagane do przetwarzania zgodnego z umową zgodnie z art. 6 ust. 1
  lit. a i b RODO (art. 17 ust. 3 RODO). Powyższe prawa wynikają m.in. z art. 6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 EODO.
 • Administratorem danych jest myprofi24 GmbH i.G. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych Operator udostępnia w polityce prywatności na stronie internetowej pod https://www.jobota.com/en/privacy-policy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • Językiem sporządzenia umowy jest język niemiecki.
 • Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają formy tekstowej i potwierdzenia obu stron. To samo dotyczy również zniesienia wymogu formy pisemnej.
 • Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Operatora platformy. Siedziba Operatora jest również miejscem spełnienia świadczenia. Zapis ten obowiązuje tylko wtedy, gdy klient jest indywidualnym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, lub gdy Użytkownik w momencie wniesienia powództwa nie posiadał siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec.
 • Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i możliwości zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności tego państwa, w którym klient jako konsument ma swoje stałe miejsce pobytu, pozostają nienaruszone.

§ 12 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 • Komisja Europejska udostępniła w Internecie platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z zawieranych online umów sprzedaży i umów o świadczenie usług: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Operator nie wyraża gotowości ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym w rozumieniu fed. ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Masz pytania ?

NAPISZ DO NAS, CHCEMY ODPOWIEDZIEĆ